2021-01-10 02:15:17

The reformed church of Vyshkovo